PRIVACY&COOKIEVERKLARING INEZIA TOURS B.V.
Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij
verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te
zijn.
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen
gegevens waaronder:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
Geboortedatum
Betalingsgegevens
Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
Gegevens over de geboekte reis
Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor
relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de
boeking en betaling af te handelen.
Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden
verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming
voor geeft.
Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de
reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u
aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden
verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of
derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet
dient te prevaleren.
Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt
over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming
en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld
om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een
boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk
toestemming te verlenen.
Privacyverklaring en Cookiebeleid Inezia Tours BV

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
Medische gegevens zullen 2 maanden na afloop van de reis worden verwijderd.
Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de
daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een
gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of
rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk
is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften,
voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het
boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en
incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan
lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u.
De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw
persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis,
uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming
en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen
niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een
surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van
de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om
de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te
personaliseren.

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven
voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een
Privacyverklaring en Cookiebeleid Inezia Tours BV
nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het
versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan
iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie
die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan
de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of
derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming
en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen
niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht
doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en
geschillenbeslechters.

BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode,
gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken
dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken
door fysieke en digitale toegangsbeperking.
ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteldvolgens de actuele beveiligingsstandaarden.
inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN
Uw rechten:
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee
verenigbare doelen, of;
de verwerking gebaseerd is op uw toestemming enu deze toestemming intrekt en er geen andere
rechtsgrond voor de verwerking is, of;
de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u
bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van
de onderneming en derden.
U heeft het recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de
onderneming of derden.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe
marketingdoeleinden waaronder profilering.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het
verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op
de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende
regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding
wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan
vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
BEDRIJFSNAAM: INEZIA TOURS BV
ADRES: Rode Ring 49H, 1566 HR Assendelft
EMAIL: info@ineziatours.nl

COOKIEBELEID
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data
terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en
ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen
van cookies worden gebruikt op onze website.

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed
in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker,
maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de
website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn,
enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te
blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat
u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en
cookieverklaring van deze partijen.
Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies